Tēzes | Conference 2019 Skip to main content

Tēžu iesniegšanas kārtība

 • Tēzes var tikt iesniegtas mutiskajām prezentācijām vai stenda referātiem.
 • Autori tiek aicināti norādīt savas vēlmes, tomēr konferences Zinātniskā komiteja patur tiesības izvēlēties darba prezentēšanas veidu
 • Tēzes jāiesniedz tikai tīmekļa vietnē. Lai uzsāktu tēžu iesniegšanas procesu, ir jāizveido dalībnieka konts (CREATE NEW ACCOUNT). Tālāk sekojiet instrukcijām tīmekļa vietnē.
 • Tikai tās tēzes, kas iesniegtas tiešsaistē, tiks nosūtītas izskatīšanai Zinātniskajai komitejai
 • Tēzēm jābūt izstrādātām angļu valodā
 • Lūdzu, iesniedziet tēzes tikai vienā eksemplārā
 • Pēc tēžu saņemšanas nosūtītājs saņems apstiprinājuma e-pastu
 • Ja neesat saņēmis apstiprinājumu par tēžu saņemšanu, sazinieties ar Sekretariātu
Tēžu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 25. janvāra 23.59
 • Tēžu autoriem jābūt reģistrētiem dalībniekiem. Reģistrāciju vēlams veikt tūlīt pēc tēžu apstiprinājuma saņemšanas.
 • Informāciju par Jūsu iesniegto tēžu statusu saņemsiet līdz 2019. gada 11. februārim.

Instrukcijas

Tēžu iesniegšanas modulis sastāv no sekojošām sadaļām:

 • Korespondējošā autora kontaktinformācija
Svarīgi! RSU dalībnieki, identificējot savu piederību RSU, tiek aicināti reģistrēties un iesniegt tēzes izmantojot rsu.lv e-pastu
 • Tēžu tēma
 • Tēžu nosaukums
 • Tēžu teksts – ne vairāk kā 300 vārdu
 • Tēžu izkārtojums. Tēzēs jābūt šādām sadaļām:
  • Mērķis
  • Materiāli un metodes
  • Rezultāti
  • Secinājumi
 • Tēžu melnraksts – varat saglabāt savas tēzes pieteikuma formā kā melnrakstu, lai tajās varētu veikt izmaiņas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tēzes JĀIESNIEDZ līdz iesniegšanas termiņa beigām 25. janvārim (23.59), lai tās tiktu izskatītas un iekļautas Zinātniskajā programmā.

Interešu konflikts/izpaušana

Prezentācijai iesniegtajā darbā jāiekļauj informācija par komerciāla rakstura finansējuma avotu un/vai konsultāciju sniegšanu uzņēmumam, vai īpašumā esošām nozīmīgām kapitāla daļām uzņēmumā, kuru var ietekmēt pētījuma rezultāti.
Tēzēm jābūt oriģinālām, tās nedrīkst būt publicētas vai prezentētas nevienā citā pasākumā, kas norisinājies pirms RSU Zinātnes nedēļas 2019
Prezentējošajiem autoriem jābūt reģistrētiem konferences dalībniekiem.

Tēžu iesniedzēja apliecinājums

 • Tēzes ir pārskatītas, un tajās sniegtā informācija ir pareiza. Tēžu saturs nevar tikt modificēts vai labots pēc to galīgās iesniegšanas, un tās tiks publicētas tādas, kā tās ir iesniegšanas brīdī
 • Iesniedzot tēzes, visi autori piekrīt to publicēšanai (piem., konferences tīmekļa vietnē, programmās, citos materiālos utt.)
 • Tēžu iesniedzējs garantē, ka viņa organizatoriem iesniegtā informācija un saturs (turpmāk - Saturs), kā arī jebkura Satura publicēšana no organizatoru puses internetā vai citādi nepārkāpj kādas trešās personas tiesības
 • Tēžu iesniedzējs piešķir organizatoriem bezatlīdzības, pastāvīgu, neatsaucamu un neekskluzīvu autortiesību licenci Satura teksta atveidošanai, publicēšanai, tulkošanai, izplatīšanai un demonstrēšanai
 • Prezentējošais autors uzņemas atbildību par citu autoru informēšanu par tēžu statusu
 • Prezentējošajam autoram ir jāreģistrējas kā dalībniekam
 • Organizatori patur tiesības nepublicēt un/vai liegt to referātu prezentēšanu, kuri neatbilst iepriekš minētajām prasībām

Tēžu atlase un prezentācija

Zinātniskā komiteja izskatīs visas iesniegtās tēzes. Paziņojums par tēžu pieņemšanu  un iekļaušanu programmā tiks nosūtīts līdz 2019. gada 11. februārim.

Autori tiek aicināti norādīt savas vēlmes, tomēr konferences Zinātniskā komiteja patur tiesības izvēlēties darba prezentēšanas veidu