Tēžu iesniegšana | Conference 2019 Skip to main content

Tēžu iesniegšanas kārtība

 • Tēzes var tikt iesniegtas mutiskajām prezentācijām vai stenda referātiem.
 • Autori tiek aicināti norādīt savas vēlmes, tomēr konferences Zinātniskā komiteja patur tiesības izvēlēties darba prezentēšanas veidu
 • Tēzes jāiesniedz tikai tīmekļa vietnē. Lai uzsāktu tēžu iesniegšanas procesu, ir jāizveido dalībnieka konts (CREATE NEW ACCOUNT). Tālāk sekojiet instrukcijām tīmekļa vietnē.
 • Tikai tās tēzes, kas iesniegtas tiešsaistē, tiks nosūtītas izskatīšanai Zinātniskajai komitejai
 • Tēzēm jābūt izstrādātām angļu valodā
 • Lūdzu, iesniedziet tēzes tikai vienā eksemplārā
 • Pēc tēžu saņemšanas nosūtītājs saņems apstiprinājuma e-pastu
 • Ja neesat saņēmis apstiprinājumu par tēžu saņemšanu, sazinieties ar Sekretariātu
Tēžu iesniegšana ir beigusies
 • Tēžu autoriem jābūt reģistrētiem dalībniekiem. Reģistrācija jāveic līdz agrās reģistrācijas termiņam - 17. februārim. Reģistrāciju vēlams veikt pēc tēžu apstiprinājuma saņemšanas.
 • Informāciju par jūsu iesniegto tēžu statusu saņemsiet līdz 2019. gada 11. februārim.

Instrukcijas

Tēžu iesniegšanas modulis sastāv no sekojošām sadaļām:

 • Korespondējošā autora kontaktinformācija
Svarīgi! RSU dalībnieki, identificējot savu piederību RSU, tiek aicināti reģistrēties un iesniegt tēzes izmantojot rsu.lv e-pastu
 • Tēžu tēma
 • Tēžu nosaukums
 • Tēžu teksts - ne vairāk kā 300 vārdi
 • Tēžu izkārtojums. Tēzēs jābūt sekojošām sadaļām:
  • Uzdevumi
  • Materiāli un metodes
  • Rezultāti
  • Secinājumi
 • Tēžu melnraksts – jūs varat saglabāt savas tēzes pieteikuma formā kā melnrakstu, lai varētu tajās veikt izmaiņas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tēzes JĀIESNIEDZ līdz iesniegšanas termiņa beigām, 25. janvārim (23.59), lai tās tiktu izskatītas un iekļautas Zinātniskajā programmā.

 • Doties uz instrukciju, lai apskatītu katru iesniegšanas fāzi.

Interešu konflikts/izpaušana

Prezentācijai iesniegtajā darbā jāiekļauj informācija par komerciāla rakstura finansējuma avotu un/vai konsultāciju sniegšanu uzņēmumam, vai īpašumā esošām nozīmīgām kapitāla daļām uzņēmumā, kuru var ietekmēt pētījuma rezultāti.
Tēzēm jābūt oriģinālām, tās nedrīkst būt publicētas vai prezentētas jebkurā citā pasākumā, kas norisinājies pirms RSU Zinātnes nedēļas 2019
Prezentējošajiem autoriem jābūt reģistrētiem konferences dalībniekiem.

Tēžu iesniedzēja apliecinājums

 • Tēzes ir pārskatītas, un tajās sniegtā informācija ir pareiza. Tēžu saturs nevar tikt modificēts vai labots pēc to galīgās iesniegšanas, un tās tiks publicētas tādas, kā tās ir iesniegšanas brīdī
 • Iesniedzot tēzes, visi autori piekrīt to publicēšanai (piem., konferences tīmekļa vietnē, programmās, citos materiālos utt.)
 • Tēžu iesniedzējs garantē, ka viņa/viņas Organizatoriem iesniegtā informācija un saturs (turpmāk - Saturs), kā arī jebkura Satura publicēšana no Organizatoru puses internetā vai citādi nepārkāpj kādas trešās personas tiesības, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar tiesībām uz privātumu un/vai intelektuālā īpašuma tiesībām
 • Tēžu iesniedzējs piešķir Organizatoriem bezatlīdzības, pastāvīgu, neatsaucamu un neekskluzīvu autortiesību licenci Satura teksta atveidošanai, publicēšanai, tulkošanai, izplatīšanai un demonstrēšanai
 • Prezentējošais autors uzņemas atbildību par citu autoru informēšanu par tēžu statusu
 • Prezentējošajam autoram jāreģistrējas kā dalībniekam
 • Organizatori patur tiesības nepublicēt un/vai liegt prezentēšanu tiem referātiem, kuri neatbilst iepriekš minētajām prasībām

Tēžu atlase un prezentācija

Zinātniskā Komiteja izskatīs visas iesniegtās tēzes. Paziņojums par tēžu pieņemšanu  un iekļaušanu programmā tiks nosūtīts tēžu iesniedzējam līdz 2019. gada 11. februārim.

Autori aicināti norādīt savas vēlmes, tomēr konferences Zinātniskā komiteja patur tiesības izvēlēties darba prezentēšanas veidu